TOP

Anotace ZKB

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost je definována zákonem č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a souvisejícími vyhláškami:

 • 82/2018 Sb. Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
 • 205/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
 • 317/2014 Sb. Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Dále výše uvedený zákon mění:

 • 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • 231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
 • 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Při řešení kybernetické bezpečnosti je také použít zejména zákony (včetně příslušných vyhlášek):

 • 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů
 • 365/2000 Sb. – Zákon o informačních systémech veřejné správy
 • 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS)

Co zahrnuje cílový stav?

 • Bezpečnostní opatření
 • Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
 • Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů
 • Systém opatření k reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty
 • Činnost dohledových pracovišť (národní CERT a vládní CERT)