TOP

Základní pojmy

Základní pojmy jsou stanoveny prostřednictvím zákona č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů a souvisejícími vyhláškami. Zde uvádíme stručný výtah z definic pojmů.

  • Primárním aktivem se rozumí  informace nebo služba, kterou zpracovává nebo poskytuje informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém
  • Podpůrným aktivem se rozumí technické aktivum, zaměstnanci a dodavatelé podílející se na provozu, rozvoji, správě nebo bezpečnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému
  • Technickým aktivem se rozumí technické vybavení, komunikační prostředky a programové vybavení informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a objekty, ve kterých jsou tyto systémy umístěny
  • Rizikem se rozumí možnost, že určitá hrozba využije zranitelnosti informačního systému kritické informační infrastruktury, komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo významného informačního systému a způsobí poškození aktiva
  • Hodnocením rizik se rozumí proces, při němž je určována významnost rizik a jejich přijatelná úroveň
  • Garantem aktiva se rozumí fyzická osoba pověřená orgánem nebo osobou uvedenou v § 3 písm. c) až e) zákona k zajištění rozvoje, použití a bezpečnosti aktiva
  • Administrátorem se rozumí fyzická osoba pověřená garantem aktiva zajišťující správu, provoz, použití, údržbu a bezpečnost technického aktiva