TOP

KYBEZ

ROAD SHOW 2017 – My a naše bezpečnost

KYBEZ vás jako mediální partner zve na cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva, který pořádá 

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z. ú.

 

 

Termín konání prvního diskusního fora: 11.4.2017
Místo konání: Škoda Muzeum Mladá Boleslav

Program a registrace

Tématy k diskuzi budou zejména interoperabilita, procesní postupy, identifikovatelná rizika, synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje, vzdělávání a v nesmíme zapomenout ani na prezentace a zhodnocení zkušeností.

Aktuální bezpečnostní hrozby, tedy v nejširším slova smyslu vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu života, nebo co nás může omezit, je potřeba v první řadě popsat a to těmi, jichž se to bezprostředně dotýká, tedy občany této země, jejich zástupci z oblasti samosprávy a státní správy, dále odborníky v jednotlivých problematikách, či oborech působících v oblasti obrany a bezpečnosti.

Jako nejviditelnější rizika se nabízí zejména nárůst počtu teroristických útoků a s tím související potřeba efektivnější reakce na krizové situace, což nelze řešit bez analýzy současného právního rámce obrany a bezpečnosti země. S výše uvedeným souvisí popis aktuálního stavu spolupráce bezpečnostních složek v naší zemi, stejně jako současný stav vzdělávacího procesu v oblasti obrany a bezpečnosti. Velmi důležitým, a možná trochu opomíjeným, tématem je efektivita zapojení vědy a výzkumu do oblasti obrany a bezpečnosti a role zejména domácího průmyslu v řešení otázek souvisejících se všemi vyjmenovanými oblastmi.
 
Od projektu očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země.Toto očekávání se neobejde bez podpory obyvatelstva pro naplnění jednotlivých kroků vedoucích ke zvýšení schopnosti země čelit krizovým situacím a získání této podpory obyvatel je jedním z důležitých cílů projektu.
 
Chceme dosáhnout zlepšení stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem a tak získat větší podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země.
        
Zejména se domníváme, že je nezbytné, aby došlo k intenzivní a efektivní spolupráci státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů).

Více Informací o projektu Road Show 2017 – MY A NAŠE BEZPEČNOST