TOP

KYBEZ

Kybernetická etika – co to je, tipy a zásady

Autor obsahu – Klára Dubovecká

Etický rozměr našeho jednání v kyberprostoru nebyl nikdy tak zásadní, jak je tomu nyní.  Rychlý vývoj technologií přinesl nebývalé příležitosti, ale také složité etické výzvy, které vyžadují promyšlenou úvahu. Tento článek se vydává na cestu do oblasti kybernetické etiky a zabývá se morální strukturou, která je základem našich interakcí, rozhodnutí a odpovědnosti v digitální oblasti.

 

Co je kybernetická etika a jaký je její význam?

Kybernetická etika, známá také jako počítačová etika nebo internetová etika, se zaměřuje na odpovědné a etické používání technologií, zejména v kontextu internetu a digitální komunikace. Zahrnuje zvažování morálních a sociálních důsledků technologií a toho, jak by měli jednotlivci, organizace a společnost s technologiemi a jejich prostřednictvím komunikovat. Kybernetická etika poskytuje rámec pro vhodné chování v oblasti technologií. Existují určité zásady, kterých je třeba se při pohybu světem internetu držet, stejně jako zákonů, které dodržujeme ve skutečném světě.

Kybernetická etika pomáhá chránit soukromí jednotlivců, bezpečnost dat a práva duševního vlastnictví a zároveň podporuje uctivé a čestné interakce v kyberprostoru. Dodržováním kybernetické etiky mohou jednotlivci a organizace zmírnit rizika kyberkriminality, chránit svou pověst a přispívat k bezpečnějšímu a důvěryhodnějšímu online prostředí, což v konečném důsledku podporuje etičtější a harmoničtější kyberprostor. Přijímání zásad kybernetické etiky zajišťuje pozitivní a respektující online zkušenosti.

 

Desatero kybernetické etiky

V roce 1992 představil Institut počítačové etiky Desatero počítačové etiky, které je dodnes cenným vodítkem pro chování na internetu. Tato přikázání jsou aktuální i dnes a poskytují zásadní vodítko pro časté uživatele internetu.

1. Vyvarujte se používání technologií k poškozování druhých.
2. Nepoužívejte technologie k narušování soukromí druhých.
3. Nepoužívejte technologie k nečestným nebo zlodějským účelům.
4. Nepoužívejte technologie k šíření nepravdivých informací o druhých.
5. Nepoužívejte technologie k poškozování pověsti druhých.
6. Nepoužívejte technologie způsobem, který poškozuje naše životní prostředí.
7. Nepoužívejte technologie k tomu, abyste se nabourávali do cizích počítačů a sítí.
8. Zdržte se používání technologií k pozměňování, zpřístupňování nebo ničení cizích dat bez řádného oprávnění.
9. Nepoužívejte technologie k neoprávněnému manipulování s e-maily, zprávami nebo digitálními dokumenty dostupnými online.
10. Vždy používejte technologie etickým a odpovědným způsobem.

 

Etické zásady – personální i v organizaci

Osobní zásady kybernetické etiky jsou jako připomínky, jak se chovat na internetu. Zahrnují následující:

Respektování soukromí ostatních
Používání uctivého jazyka
Promyšlené zveřejňování příspěvků

Osobní zásady kybernetické etiky se netýkají jen sociálních médií. Vztahují se na všechny online aktivity, jako je e-mail a virtuální schůzky. Dodržování těchto zásad pomáhá vytvářet pozitivní online prostředí. Nejde jen o to být zodpovědný online, ale také o to, aby byl internet lepším místem.

 

Etické zásady organizace v oblasti kybernetické bezpečnosti

Podobně jako zásady kybernetické etiky na osobní úrovni jsou i organizační obdoby určeny pro podniky nebo instituce, aby zajistily etické a odpovědné chování na internetu. Tyto zásady hrají ochrannou roli jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele tím, že stanoví jasné hranice a očekávání.

Jasná očekávání: Vymezte očekávání pro všechny osoby spojené s organizací.
Důsledky: Jasně sdělte důsledky porušení zásad.
Pravidelná kontrola: Pravidelně revidujte a aktualizujte zásady kybernetické etiky, aby byly stále aktuální.

Mezi klíčové oblasti, které je třeba v zásadách kybernetické etiky na úrovni organizace řešit, patří duševní vlastnictví, sociální média, kybernetická bezpečnost, zabezpečení dat, e-mailová komunikace a přijatelné využívání firemních zdrojů. Kromě toho mohou společnosti tyto zásady rozšířit i na dodavatele, prodejce a třetí strany s přístupem k jejich systémům nebo datům, čímž se sníží potenciální odpovědnost. Zásady kybernetické etiky organizace jsou zásadní pro podporu bezpečného a odpovědného online prostředí pro všechny zúčastněné strany.

 

Používáme internet zodpovědně?

Hodnocení toho, zda používáme internet zodpovědně, se mezi jednotlivci a komunitami značně liší. Zatímco mnoho lidí upřednostňuje odpovědné používání internetu tím, že respektuje soukromí, vyhýbá se dezinformacím a uplatňuje správné digitální občanství, jiní se mohou dopouštět chování, které vyvolává etické obavy, jako je obtěžování na internetu, šíření nepravdivých informací nebo porušování soukromí. Celkově zodpovědné používání internetu závisí na individuálních rozhodnutích a společenských normách, což z něj činí subjektivní hodnocení.

Kybernetická etika hraje klíčovou roli v našem digitálním světě, kde rychlý rozvoj technologií přináší nejen příležitosti, ale také složité etické výzvy. Zásady kybernetické etiky, například Desatero kybernetické etiky, poskytují rámec pro odpovědné chování na internetu. Na osobní úrovni je důležité respektovat soukromí ostatních, používat uctivý jazyk a psát příspěvky s rozmyslem. Organizace by měly stanovit jasná očekávání, informovat o důsledcích porušení zásad a pravidelně aktualizovat své etické směrnice. Bez ohledu na individuální přístup je zodpovědné používání internetu klíčem k vytvoření pozitivního a bezpečného online prostředípro všechny.

 

 

Zdroje:
https://computerethicsinstitute.org/home.html
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4020-8265-8_279
https://theknowledgereview.com/cyber-ethics/
https://www.infoguardsecurity.com/resources/monthly-security-tips-january-2013/