TOP

KYBEZ

Tak už to začalo!

Jako první se Road Show 2017 pod názvem “My a naše bezpečnost“, konala v  Karlovarském kraji a KYBEZ byl opět u toho.

Dne 24. 3. 2017 se organizační tým vydal do Karlových Varů, aby se poprvé setkal s představiteli KÚ Karlovarského kraje v rámci realizace projektu Road Show 2017 – My a naše bezpečnost.


 

Aktivní přístup ze strany vedení Karlovarského kraje nás opravdu mile překvapil. Již během tohoto setkání padla řada zajímavých témat k diskuzi zahrnující např. přeshraniční spolupráci, migraci a kriminalitu. V Karlovarském kraji se na Vás budeme těšit v druhé polovině září. Bližší informace budou brzy

Teď vám trochu přiblížíme Road Show 2017 – My a naše bezpečnost, jejiž je platforma KYBEZ mediálním partnerem. 

Road show 2017- My a naše bezpečnost je cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností v jednotlivých krajích České republiky na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopností země čelit krizovým situacím a možností efektivní ochrany obyvatelstva.

Podstatou projektu je cyklus 14 odborných debat a diskusí s veřejností na téma zajištění obrany a bezpečnosti ČR, schopnosti země čelit krizovým situacím a možnostmi efektivní ochrany obyvatelstva, přičemž diskutována budou témata, která jsou podle našeho názoru důležitá proto, aby jednotliví diskutující partneři došli k očekávaným závěrům. Tématy k diskuzi budou zejména interoperabilita, procesní postupy, identifikovatelná rizika, synergie bezpečnosti a ekonomického rozvoje, vzdělávání a nesmíme zapomenout také na prezentace a zhodnocení zkušeností.

Domníváme se, že aktuální bezpečnostní hrozby, tedy v nejširším slova smyslu vše, co může rychle zhoršit naši kvalitu života, nebo co nás může omezit, je potřeba v první řadě popsat a to těmi, jichž se to bezprostředně dotýká, tedy občany této země, jejich zástupci z oblasti samosprávy a státní správy, dále odborníky v jednotlivých problematikách, či oborech působících v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Jako nejviditelnější rizika se nabízí zejména nárůst počtu teroristických útoků a s tím související potřeba efektivnější reakce na krizové situace, což nelze řešit bez analýzy současného právního rámce obrany a bezpečnosti země. S výše uvedeným souvisí popis aktuálního stavu spolupráce bezpečnostních složek v naší zemi, stejně jako současný stav vzdělávacího procesu v oblasti obrany a bezpečnosti. Velmi důležitým, a možná trochu opomíjeným, tématem je efektivita zapojení vědy a výzkumu do oblasti obrany a bezpečnosti a role zejména domácího průmyslu v řešení otázek souvisejících se všemi vyjmenovanými oblastmi.

Od projektu očekáváme zejména podněty vedoucí k posílení regionální a celorepublikové efektivní spolupráce všech zainteresovaných subjektů v oblasti obrany a bezpečnosti a tím zajištění větší bezpečnosti země. 

Tento zámysl, toto očekávání se neobejde bez podpory obyvatelstva pro naplnění jednotlivých kroků vedoucích ke zvýšení schopnosti země čelit krizovým situacím a získání této podpory obyvatel je jedním z důležitých cílů projektu.

Cíle projektu chceme dosáhnout zlepšením stávající situace informovanosti veřejnosti o nutnosti řešení problematiky obrany a bezpečnosti na regionální úrovni s celorepublikovým přesahem a tak získat větší podporu obyvatel při realizaci potřebných kroků posilujících obranu a bezpečnost země.       

Výstupem projektu by měly být níže uvedené skutečnosti:

Chceme:
– mít informované obyvatelstvo o nutnosti efektivních změn při přípravě na obranu a bezpečnost v rámci regionu, ČR, Euro-Atlantického regionu,
– aby byl popsán reálný stav připravenosti a schopnosti zainteresovaných složek jednotlivých regionů ČR řešit krizové situace,
– napomoci vzájemnému sdílení znalostí a zkušeností v daném regionu v oblasti např. výuky, řešení reálných hrozeb,

Chceme získat:
– podněty pro kvantitativní a kvalitativní změny v oblasti bezpečnosti obyvatel na regionální a celorepublikové úrovni vůči cílové skupině,
– podklady pro návrh metodologie pro přípravu vedoucích představitelů kraje pro řízení krizí, 
– podněty pro změnu vzdělávacího procesu obyvatelstva v rámci obrany a bezpečnosti (příprava obyvatel na krizové situace, kybernetická etika, technické obory – robotika, atd.),
– podněty pro formulaci programového prohlášení budoucí vlády,
– racionální podněty pro rozvoj ekonomického růstu ČR s vazbou na identifikovaná rizika

Zejména se domníváme, že je nezbytné, aby došlo k intenzivní a efektivní spolupráci státní správy a územní samosprávy, domácího průmyslu a zástupců vědy, výzkumu a vzdělávání (uživatelů).

Mgr. Adolf Kopřiva
ředitel Národního institutu pro obranu a bezpečnost, z. ú.
a
Petr Smolník
Šéfredaktor platformy KYBEZ

ZÁŠTITY A PODPORA :
Záštitu a podporu Road Show 2017 udělili:

Miloš Zeman
Prezident ČR

Jan Hamáček
Předseda Poslanecké sněmovny PČR

David Kádner
Předseda Výboru pro obranu PSP ČR

Ing. Roman Váňa
Předseda Výboru pro bezpečnost PSP ČR
 
MgA. Martin Stropnický
Ministr obrany ČR
 
Milan Chovanec
Ministr vnitra ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
Prezident Hospodářské komory ČR

Generálním partnerem Road Show 2017 se stala Česká zbrojovka a.s

Mediálním partnerem je také platforma KYBEZ a ICT NETWORK NEWS.

Více se dozvíte na www.institutobrany.cz