TOP

KYBEZ

Road Show 2017: My a naše bezpečnost

V rámci cyklu 14 odborných debat a diskuzí s veřejností v jednotlivých krajích České republiky na téma zajištění obrany a bezpečnosti České republiky, schopnosti země čelit krizovým situacím a možnosti efektivní ochrany obyvatelstva zavítala tato debata do Prahy na Slovanský ostrov, do Paláce Žofín. 

Účastníci akce měli už při příchodu venku možnost prohlédnout si techniku Policie ČR, Městské policie a hasičských záchranných sborů, kde k jednotlivým exponátům byli připraveni příslušníci jednotlivých jednotek podat podrobnější informace. Tato akce se konala dne 10. května 2017 v prostorech Paláce Žofín. Celá konference byla – dá se říci, že skvěle – moderována Jakubem Železným. 

Konference začala už dlouho před svým oficiálním začátkem, kdy si příchozí mohli vyměňovat své názory, a to nejen na hlavní témata, kterými byly: vlast a její obrana, bezpečnost obyvatel za mimořádných událostí. Tato dvě témata byla součástí prvního jednacího bloku, který se ale díky šíři záběru podstatně časově protáhl. Na toto téma pak navázal druhý moderovaný blok, věnovaný efektivnímu využívání zdrojů a roli průmyslu, vědy a výzkumu jako součásti bezpečnosti regionu. 


Na úvod prvního bloku přivítal všechny účastníky Bc. Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality. Hned po něm pak vystoupil s projevem ministr obrany České republiky MgA. Martin Stropnický. A měl v sále přítomným co říci. Během jeho působení v úřadu se podařilo pro jeho sektor získat 52 miliard korun ze státního rozpočtu, což je velký rozdíl oproti 37 miliardám, které měl v závěru své funkce jeho předchůdce. 

Během jeho praxe se podařilo podstatně navýšit průměrný plat vojáků a Armádě České republiky (AČR) a o třetinu snížit počet armádních úhorů, kde se v poslední době podařilo předat k běžnému užití – například úhor Brdy. Podařilo se rovněž sestavit koncepci AČR až do roku 2025, AČR proinvestovala na 42 miliard korun, přičemž do konce volebního období ministra je ještě připraveno 20 miliard korun. Ministr se rovněž pochlubil i genderovou problematikou, máme první ženu v generálské pozici, Lenku Šmerdovou, kterou den před konáním této akce ustavil do funkce prezident republiky. V AČR má na starost nábor a je poradkyní náčelníka generálního štábu. Jinak podíl žen v AČR tvoří v současné době 13 %. 

Projev ministra byl velmi pozitivní a osobně mi velmi imponovalo to, že AČR se začala chovat pozitivně v tom smyslu, že už nevolí jen ty nejlacinější věci pro výstroj a výzbroj, ale vybírá věci, které mají svůj smysl a slouží k ochraně života a zdraví vojáků AČR. Jak všichni víme, na laciných věcech se nedá ušetřit a nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat třeba levné padáky, které se ani neotevřou. Tady jde o život a je dobré, že mnozí poslanci už (konečně) pochopili, že AČR není jen hraní si na vojáky, ale že jde o úkoly, které AČR musí plnit i vůči ostatním spojencům v NATO. Třeba. 

Poté vystoupil náčelník Generálního štábu AČR, generál Josef Bečvář, který svůj projev začal slovy: „Jsme na dobré cestě.“ Charakterizoval právě proběhlé období jako čas novelizace strategie a legislativy a navyšování příjmů. Jako pozitivum přitom generál Bečvář vidí to, že se podařilo do AČR získat na 1300 vojáků v loňském roce, což ale představuje reálný stav, to znamená včetně odchodů do důchodu u starších ročníků. Dle jeho slov naplněnost AČR dosahuje v současné době 80 %. Stejně tak pozitivní je i stav aktivních záloh, kdy AČR může počítat se sedmnácti sty příslušníky, kteří splňují rovnici: občan ČR + AČR = obrana naší země. A ještě větší uspokojení vyjádřil nad tím, že aktivní zálohy jsou školeny na současných parametrech, a proto mohou být nasazeny i v zahraničí v případě potřeby nebo nutnosti. 

Velmi diskutovanou je i problematika dobrovolných záloh, kdy si občan sám na vlastní žádost může vyzkoušet funkci v AČR a už jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby byl vyškolen pro úkoly, kterých je v případě nutnosti třeba. 

Ve své řeči pak náčelník Generálního štábu zmínil i potřeby, které AČR má a v nejbližší době bude třeba tyto požadavky pokrýt pro zajištění plné bojeschopnosti AČR v NATO. Jde typicky o obrněná vozidla pěchoty, nová děla, radiolokátory, vrtulníky. Generál pak upozornil i na to, že tyto požadavky jsou velmi reálné a jsou to investice na několik desítek let, typicky 25–30, jak řekl, a nejde v žádném případě o rozmar, jak je to některými – především opozičními stranami – v Parlamentu vnímáno a podáváno. 

Následovala další diskuze a vystoupení Ing. Romana Váni, předsedy Výboru pro bezpečnost PSP ČR, který s Martinem Lankem, členem téhož výrobu, vyjádřili naprosto shodné závěry, například, že obrana naší vlasti nezačíná jen u nás, na našem území, ale dnes je to i mimo něj a „kdo je připraven, není překvapen.“

První část byla doplněna o konkrétní dotazy z pléna například na téma black-outu a zabezpečení dodávek energie v tomto krizovém stavu a pod vedením moderátora pak dále vystoupili například JUDr. Matěj Bárta, šéf Mark2 Corporation Czech i další přítomní. 

Druhá část fóra se pak věnovala otázkám souvisejícím s problematikou chytrých měst, s čímž souvisí třeba i efektivní využívání zdrojů a roli průmyslu ve vztahu k bezpečnosti regionu. I zde padlo mnoho zajímavých názorů, postřehů i připomínek. 

Seznam vystoupivších lze nalézt na stránkách organizátora celé akce – viz dále. 

Konference nebo jak jinak lze toto Road Show nazvat, je velmi účinným a silným prostředkem ke komunikaci s občany a velmi silným státotvorným prvkem. Kde jinde totiž může běžný občan vyslechnout strategie, které se mnohdy říkají jen za zavřenými dveřmi, a položit otázky vrcholným šéfům oblastí a sektorů, kteří se k jeho otázce mohou hned vyjádřit? Odpověď zní: Nikde! Celou tuto akci proto považuji za něco, co má určitě svůj smysl a vyplatí se jí navštívit. Zatím proběhly dvě části v Mladé Boleslavi za Středočeský kraj, a v Praze za Prahu, ostatních 12 setkání je ještě před námi. A proto, pokud budete mít možnost se zúčastnit, učiňte tak! Pořadatelem je Národní institut pro obranu a bezpečnost, na jehož stránkách se může registrovat kdokoli, kdo má zájem se této akce zúčastnit. Zde najdete i program jednotlivých následných akcí Road Show 2017 včetně časování akcí a jejich účastníků.

Jediné, co se ale konferenci dá vytknout – i když byla skvěle obsazená, moderovaná a hojně navštívená – je nedostatek časového prostoru, takže některá témata zůstala jen naznačena bez možnosti je dále hlouběji rozvinout. I když se moderátor, Jakub Železný, snažil dát každému maximum prostoru pro vyjádření jeho postoje nebo charakterizování celé oblasti, kterou chtěl přiblížit, čas neúprosně a rychle plynul. Během konference se však objevilo několik dotazů z fóra, které díky široké účasti pozvaných, se podařilo vždy solidně a zřetelně zodpovědět. 

V příštích dílech Road Show bych se proto vůbec nebál prodloužit délku trvání jednotlivých diskuzních celků, protože bylo jasné, že diváci uvítají, pokud se mnohá témata podaří dotáhnout zcela dokonce (jde to vůbec?) a ne jen naznačit. 

Přesto tuto akci hodnotím vysoce, jako událost, která má svůj smysl a je mi ctí, že jako mediální partner se na ní podílelo i ICT Network News, platforma KYBEZ a profesní sdružení ČIMIB.  

Autor: Milan Loucký